Nuno Venda

Mecânico chefe

Nuno Venda

Mecânico chefe

Chefe de equipa

José Santos

Mecânico

Mecânico

João Graça

Mecânico

Mecânico

João Rodrigues

Mecânico

Mecânico

Mecânico
Mecânico

Illia Karagodin

Mecânico

Mecânico