nuno venda

Nuno Venda

Mecânico chefe

Nuno Venda

Mecânico chefe

Chefe de equipa

José Santos

Mecânico

Mecânico

jose santos
joao graça

João Graça

Mecânico

Mecânico

João Rodrigues

Mecânico

Mecânico

mecânico joao rodrigues
mecânico illia karagodin

Illia Karagodin

Mecânico

Mecânico